net/npm/slick-carousel@1.8.1/slick/slick.min.js
Felsräumung / Sprengabtrag / Felssicherung

Sprengabtrag Felsrippe Starlera

Innerferrera

Felsräumung und 500 m3 Sprengabtrag zum Schutz der Kantonsstrasse.